Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VIII (lần 5) Khóa VIII Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
2 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VIII (lần 4) Khóa VIII Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
3 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VIII (lần 3) Khóa VIII Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
4 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VIII (lần 2) Khóa VIII Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
5 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VIII (lần 1) Khóa VIII Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
6 Giấy mời, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VIII Khóa VIII Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
7 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VIII (lần 2) Khóa VIII Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
8 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VIII Khóa VIII Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
9 Giấy mời dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Khóa VIII Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
10 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VIII (lần 4) Khóa VIII Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
11 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VIII (lần 3) Khóa VIII Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết