Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa VIII (Lần 3) Khóa VIII Kỳ họp thứ 16 Xem chi tiết
2 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa VIII (lần 2) Khóa VIII Kỳ họp thứ 16 Xem chi tiết
3 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa VIII (Lần 1) Khóa VIII Kỳ họp thứ 16 Xem chi tiết
4 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Hiệp Đức khóa VIII (L2) Khóa VIII Kỳ họp 14 Xem chi tiết
5 Tài liệu kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa VIII (L1) Khóa VIII Kỳ họp 14 Xem chi tiết