Tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2023 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2023 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024