Tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2022 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2022 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023