Thông báo lựa chọn đơn vị đào tạo nghề dưới 03 tháng năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 12/4/2024 của UBND huyện Hiệp Đức về Triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động năm 2024. Phòng LĐ-TB&XH huyện Hiệp Đức thông báo đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đáp ứng các điều kiện theo Thông báo số 267/TB-LĐTBXH ngày 13/6/2024 của Phòng LĐ-TB&XH huyện gửi hồ sơ về Phòng chậm nhất vào ngày 21/6/2024.

Công văn số 350/UBND-CA ngày 26/5/2024 của UBND huyện Hiệp Đức về việc sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Thực hiện Công văn số 2501/UBND-NCKS ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

Công văn số 399/UBND-TP ngày 06/6/2024 của UBND huyện về việc phối hợp phát hành Tờ gấp phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng

Công văn số 399/UBND-TP ngày 06/6/2024 của UBND huyện về việc phối hợp phát hành Tờ gấp phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng

Công văn 247/VHTT ngày 09/5/2024 của phòng VH&TT huyện Hiệp Đức về việc tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024)

Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGHU ngày 07/5/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024). Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm VHTT-TT huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai công tác tuyên truyền như sau

Hiệp Đức: Phát động Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo" huyện Hiệp Đức năm 2024

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 12/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ trọng tâm thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2022-2025” và Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của UBND huyện ban hành Quy định đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn huyện Hiệp Đức; UBND huyện Hiệp Đức phát động Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức năm 2024” với các nội dung cụ thể như sau:

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Ngày 21/12/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức ban hành Thông báo số 484-TB/HU về lịch tiếp công dân định kỳ của Bí thư Huyện ủy năm 2024, theo đó, thời gian tiếp công dân định kỳ của Bí thư Huyện ủy vào ngày 10 hàng tháng.