Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện tháng 02 năm 2024

Thông báo số 37/TB-UBND ngày 02/02/2024 của UBND huyện Hiệp Đức về việc thay đổi thời gian tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện tháng 02 năm 2024