Hội đồng nhân dân xã Thăng Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 13

Ngày 02/7/2024, HĐND xã Thăng Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự kỳ họp có ông Đặng Ngọc Sô - Ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, phụ trách xã; đại biểu HĐND huyện tại khu vực Bình Sơn - Thăng Phước; đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội xã; đại biểu các thôn và 18/18 vị đại biểu HĐND xã khóa VIII.

Quang cảnh kỳ họp

Theo báo cáo của UBND xã tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2024, cả hệ thống chính trị xã Thăng Phước đã đoàn kết, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch đề ra. Sản xuất vụ Đông Xuân đạt 831,8 tấn, bằng 112,01% kế hoạch; công tác tiêm phòng vắc xin trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm; các cơ chế khuyến khích phát triển KTV, KTTT, hỗ trợ phát triển sản xuất được thực hiện có hiệu quả; tập trung quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí và 52/57 chỉ tiêu; kết cấu hạ tầng được quan tâm thực hiện, nhiều công trình mới được khởi công; thực hiện tốt công tác dự toán thu, chi và quản lý ngân sách; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ khó khăn; quốc phòng được giữ vững; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định.

Kỳ họp cũng nghe Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; chương trình giám sát năm 2025 của HĐND xã; Ủy ban MTTQ xã thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; UBND xã cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; trình quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2023...

Tại kỳ họp, đã có 10 lượt ý kiến của các đại biểu đã tập trung bàn một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm và phấn đấu thực hiện tốt một số chỉ tiêu đạt thấp nhằm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của năm 2024.

Ông Lê Thanh Luận - Chủ tịch UBND xã phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Thanh Luận - Chủ tịch UBND xã đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp thu giải trình những vấn đề mà đại biểu HĐND xã quan tâm và định hướng một số giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024, trọng tâm là phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí và các hồ sơ, thủ tục liên quan đề nghị cấp trên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã Thăng Phước năm 2024; Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2025 ; Nghị quyết kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân xã Thăng Phước khoá VIII

Tin liên quan