Tin tuần: Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 29/6/2024

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 6/2024; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2024

* Ô tô miễn kiểm định lần đầu vẫn phải nộp phí hồ sơ (có hiệu lực từ ngày 15/6/2024)

Thông tư 11/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới.

Tại Điều 4 Thông tư quy định mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu là 46.000 đồng/xe; mức giá dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới là 23.000 đồng/lần/xe.

Giá dịch vụ đã bao gồm chi phí tổ chức thu Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Đơn vị đăng kiểm có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá, thực hiện chính sách thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế, quản lý thuế hiện hành.

 (https://baochinhphu.vn)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Kết luận số 83-KL/TW, ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/)

1.2. Kết luận số 84-KL/TW, ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn)

1.3. Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Ban Bí thư về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn)

1.4. Nghị định số 70/2024/NĐ-CP, ngày 25/6/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.

(vanban.chinhphu.vn)

1.5. Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, ngày 25/6/2024 của Chính phủ về quy định về định danh và xác thực điện tử.

(vanban.chinhphu.vn)

1.6. Nghị định số 68/2024/NĐ-CP, ngày 25/6/2024 của Chính phủ về quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ.

(vanban.chinhphu.vn)

1.7. Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

(vanban.chinhphu.vn)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 27/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

2.2. Quy chế số 27-QC/TU, ngày 28/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2.3. Công văn số 4741/UBND-NCKS, ngày 27/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

2.4. Kế hoạch số 4770/KH-UBND, ngày 27/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2024 và những năm tiếp theo.

2.5. Công văn số 4822/UBND-KTN, ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E.

2.6. Kế hoạch số 4800/KH-UBND, ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội nghị đối thoại với các chủ doanh nghiệp, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Chương trình công tác số 63-CTr/HU, ngày 28/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 7/2024.

3.2. Kế hoạch số 110/KH-UBND, ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3.3. Công văn số 446/UBND-TP, ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về chấn chỉnh, xử lý tồn tại, nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn huyện.

3.4. Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2024 trên địa bàn Hiệp Đức.

3.5. Kế hoạch số 108/KH-UBND, ngày 24/6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy họp cho ý kiến về một số vấn đề theo thẩm quyền. 

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng Đảng ủy Quân sự huyện; dự Hội nghị sơ kết 6 tháng Đảng bộ xã Phước Trà và xã Bình Lâm; Hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền năm 2024; gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Nam Giang; dự họp nghe các ngành giải trình các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai; họp cho ý kiến về một số vấn đề theo thẩm quyền.

* Một số hình ảnh hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trong tuần qua

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền năm 2024

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng Đảng ủy Quân sự huyện

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Ngọc Đẩu, đảng viên thuộc Đảng bộ xã Bình Lâm

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 6 tháng Đảng bộ xã Bình Lâm