Công văn số 399/UBND-TP ngày 06/6/2024 của UBND huyện về việc phối hợp phát hành Tờ gấp phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng

Công văn số 399/UBND-TP ngày 06/6/2024 của UBND huyện về việc phối hợp phát hành Tờ gấp phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng

Thực hiện Công văn số 1320/STP-VBTT ngày 27/5/2024 của Sở Tư pháp về phối hợp phát hành Tờ gấp phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng; 02 Tờ gấp do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng nhằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và biện pháp phòng ngừa, bảo vệ sự an toàn cho người chưa thành niên, phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng, giúp người đọc nhận diện những nguy cơ thường gặp, đồng thời, đưa ra khuyến cáo, hướng dẫn các kỹ năng bảo vệ người chưa thành niên trên môi trường mạng cũng như các thông tin liên hệ cần thiết; UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện lồng ghép trong các buổi tuyên truyền pháp luật, cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị... truyền thông nội dung Tờ gấp đến cán bộ, công chức, hội viên trong phạm vi quản lý. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện 6 tháng, năm về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) đảm bảo quy định. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo, hướng dẫn các trường học đăng tải 02 Tờ gấp lên cổng thông tin của trường, tổ chức truyền thông nội dung 02 tờ gấp cho học sinh, phụ huynh tại buổi chào cờ, sinh hoạt hè, sinh hoạt đầu giờ, trong các tiết học giáo dục công dân, buổi họp phụ huynh…

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải nội dung 02 tờ gấp trên Cổng thông tin điện tử huyện.

4. UBND các xã, thị trấn đăng tải nội dung 02 Tờ gấp trên cổng thông tin điện tử cấp xã. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, Nhân dân các nội dung Tờ gấp bằng hình thức phù hợp; tuyên truyền cho các em học sinh trong sinh hoạt hè và các buổi sinh hoạt khác.

(Gửi kèm Công văn này các file tờ gấp của Bộ Tư pháp phát hành).

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Phòng Tư pháp huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung Công văn này, đồng thời, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nguồn; Trích Công văn số 399/UBND-TP ngày 06/6/2024 của UBND huyện về việc phối hợp phát hành Tờ gấp phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng

Tin liên quan