Tin tuần: Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 08/6/2024

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 6/2024; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2024

1. Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (Có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2024)

Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Trong đó, Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 (được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1, Điều 2 Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 và điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022) về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô.

2. 06 trường hợp thu hồi Giấy phép lái xe (Có hiệu lực từ ngày 01/6/2024)

Nội dung được đề cập tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 sửa đổi Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Cụ thể, các trường hợp thu hồi Giấy phép lái xe từ ngày 01/6/2024 gồm:

(1) Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;

(2) Người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

(3) Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình;

(4) Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;

(5) Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;

(6) Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

(https://baochinhphu.vn)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Quy định số 148-QĐ/TW, ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn)

1.2. Công điện số 56/CĐ-TTg, ngày 06/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

(vanban.chinhphu.vn)

1.3. Quyết định số 484/QĐ-TTg, ngày 07/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về  tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. 

(vanban.chinhphu.vn)

1.4. Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 16/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Công văn số 2613-CV/TU, ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW.

2.2. Kế hoạch số 425-KH/TU, ngày 05/6/2024 của Ban Thường ụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

2.3. Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định về phát triển bền vững ngành thủy sản.

2.4. Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Kế hoạch số 153-KH/HU, ngày 06/6/2024 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.  

3.2. Chương trình số 62-CTr/HU, ngày 06/6/2024 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc gắn với Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam. 

3.3. Kế hoạch số 152-KH/HU, ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Tọa đàm “Phát huy giá trị văn hóa trong lãnh đạo, quản lý gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện Hiệp Đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” - mô hình tiêu biểu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2024.

3.4. Kế hoạch số 151-KH/HU, ngày 04/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện. 

3.5. Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 04/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 584-KL/TU, ngày 16/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 

3.6. Công văn số 692-CV/HU, ngày 07/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Thông báo số 01-TB/BCĐ, ngày 05/6/2024 của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh .

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị thông tin chuyên đề cho cán bộ chủ chốt các cấp; họp cho ý kiến về công tác cán bộ và một số vấn đề theo thẩm quyền. 

Thường trực Huyện ủy dự Lễ tuyên thệ Chiến sĩ mới năm 2024; Lễ mít tinh và hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024; Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ; Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019-2024; khai mạc Trại sáng tác Văn học nghệ thuật; dự sinh hoạt chi bộ và Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường THPT Hiệp Đức; kiểm tra công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024; thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi cùng lãnh đạo UBND tỉnh; chủ trì trực báo BCĐ 35; họp Đảng ủy Quân sự huyện; kiểm tra CTMTQG xã Quế Lưu; cho ý kiến về công tác cán bộ và một số vấn đề theo thẩm quyền.

* Một số hình ảnh hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trong tuần qua

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Lễ mít tinh và hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019-2024

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường THPT Hiệp Đức

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ tuyên thệ Chiến sĩ mới năm 2024