Thông báo mời tham gia các gói thầu tư cấn đầu tư công trình Nghĩa trang nhân dân thôn Trà Nô

- Thông báo số 322/TB-UBND ngày 16/5/2024 của UBND xã Phước Trà về việc mời tham gia các gói thầu tư cấn đầu tư công trình Nghĩa trang nhân dân thôn Trà Nô

- Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND xã Phước Trà về việc Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Nghĩa trang nhân dân thôn Trà Nô

Tin liên quan