Tin tuần: Từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 03/2024; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 03/2024

* Quy định giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong thành lập và hoạt động ngân hàng (có hiệu lực thi hành từ 01/03/2024)

Ngày 29/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 24/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình, cung cấp thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng. Thông tư số 24/2023/TT-NHNN.

Theo đó, Thông tư số 24/2023/TT-NHNN, được áp dụng đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ một số cụm từ nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/ 2022 cùng Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công và Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022.

Theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các trường thông tin cá nhân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội.

(https://vneconomy.vn)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Công điện số 25/CĐ-TTg, ngày 25/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.2. Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg, ngày 26/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

 (https://vanban.chinhphu.vn)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Kế hoạch số 397-KH/TU, ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

 2.2. Công văn số 2438-CV/TU, ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh.

2.3. Kế hoạch số 2086/KH-UBND, ngày 26/3/2024 của Ủy ban nhân tỉnh về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2..4. Kế hoạch số 2133/KH-UBND, ngày 27/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2024.

2.5. Kế hoạch số 2119/KH-UBND, ngày 27/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Công văn số 648-CV/HU, ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản vàng trên địa bàn huyện. 

3.2. Chương trình công tác số 04-CTr/BCĐ, ngày 22/3/2024 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2023-2030 (Trong giai đoạn 2023-2025).

3.3. Chương trình công tác số 58-CTr/HU, ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 4/2024.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy họp định kỳ cho ý kiến về công tác cán bộ và một số vấn đề theo thẩm quyền.

Thường trực Huyện ủy chủ trì làm việc với Đảng ủy xã Phước Trà về triển khai nhiệm vụ năm 2024; dự Đại hội Hội Cựu Giáo chức huyện Hiệp Đức lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029; khai giảng và báo cáo chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; dự sinh hoạt chi bộ Trường THCS Chu Văn An, chi bộ Tòa án - Thi hành án; dự họp đánh giá nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm công tác quý II/2024 của UBND huyện; họp trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030; họp BCĐ các Chương trình MTQG; thăm LLDQ huấn luyện năm nhất; gặp mặt Hội đồng hương Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức tại Hà Nội; họp cho ý kiến về công tác cán bộ và một số vấn đề theo thẩm quyền.

* Một số hình ảnh hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trong tuần qua

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Trà về triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, thăm LLDQ huấn luyện năm nhất