Tin tuần: Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 22/3/2024

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 03/2024; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 03/2024

* Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao (có hiệu lực từ ngày 25/3/2024)

Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao được quy định tại Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ. 

Nghị định quy định khu công nghệ cao là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng ưu đãi đầu tư áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Mức ưu đãi, hỗ trợ cụ thể đối với dự án đầu tư, các hoạt động trong khu công nghệ cao được áp dụng theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đất đai, tín dụng và pháp luật có liên quan.

Ban quản lý khu công nghệ cao và các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thuế, hải quan và các thủ tục liên quan theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của pháp luật; hỗ trợ về tuyển dụng lao động và các vấn đề có liên quan khác trong quá trình nhà đầu tư triển khai hoạt động tại khu công nghệ cao.

Các dự án đầu tư và các hoạt động tại khu công nghệ cao được ưu tiên tham gia các chương trình hỗ trợ về đào tạo, tuyển dụng lao động; chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ; chương trình hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ vốn vay và các chương trình hỗ trợ khác của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. 

(https://vanban.chinhphu.vn)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.2. Công điện số 23/CĐ-TTg, ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng.

(https://vanban.chinhphu.vn)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Kế hoạch số 391-KH/TU, ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.

2.2. Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh.

2.3. Công văn số 1918/UBND-KTN, ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, phân loại rác thải tại nguồn, thu hồi, tái chế, tái sử dụng rác thải, giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Công văn số 639-CV/HU, ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo Hội nghị chọn cử đại biểu danh sách đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024.

3.2. Công văn số 640-CV/HU, ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

3.3. Công văn 642-CV/HU, ngày 20/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục triển khai thực hiện Quy định 114-QĐ/TW của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. 

3.4. Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Hiệp Đức. 

3.5. Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện công tác đưa người lao động huyện Hiệp Đức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2024.

3.6. Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 19/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn huyện Hiệp Đức năm 2024.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy họp BCĐ triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; họp định kỳ cho ý kiến về một số vấn đề theo thẩm quyền.

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và công tác xây dựng Đảng quý I/2024; họp BCĐ xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước huyện; đón tiếp Đoàn Cựu Chiến binh Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu 5; gặp mặt nguyên Huyện ủy Quế Sơn – Hiệp Đức – Nông Sơn tại Đà Nẵng; họp cho ý kiến về một số vấn đề theo thẩm quyền.

* Một số hình ảnh hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trong tuần qua

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy đón tiếp Đoàn Cựu Chiến binh Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu 5

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và công tác xây dựng Đảng quý I/2024

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy dự gặp mặt nguyên Huyện ủy Quế Sơn - Hiệp Đức - Nông Sơn tại Đà Nẵng

 

Tin liên quan