Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Công văn số 983/UBND-NCKS ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 1105/UBND-TH ngày 19/02/2024 của UBND tỉnh về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và Chương trình công tác năm 2024 với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, văn hóa công sở; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

a) Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 ngay từ đầu năm; tiếp tục kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát,… còn tồn đọng theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Chú trọng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội bảo đảm toàn diện, bền vững. Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng phù hợp để ghi nhận, động viên các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có thành tích nổi bật, xuất sắc và tinh thần phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

b) Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Công văn số 589-CV/HU ngày 11/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và Chỉ thị số 01/CT2 UBND ngày 02/01/2024 của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

c) Tiếp tục quán triệt và triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; Công điện số 968/CĐTTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ.

d) Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, nhất là kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là trong giai đoạn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Tiếp tục nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, trước hết là những người có quan hệ trực tiếp với cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định.

đ) Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan... Nếu để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính và xử lý nghiêm theo quy định.

e) Các ngành theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh các nội dung tham mưu UBND huyện để xem xét, thông qua trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 17; Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện tháng 03 năm 2024; các nội dung theo Chương trình công tác năm 2024 của UBND huyện ban hành… đảm bảo chất lượng, theo đúng quy trình, thủ tục quy định.

g) Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện kể cả nội dung kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị địa phương thuộc quyền gửi UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 28/02/2024.

2. Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp nhận và xử lý thông tin, nội dung công dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về thực thi công vụ và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Đồng thời, tham mưu UBND huyện báo cáo đúng quy định theo Công văn số 983/UBND-NCKS ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Phối hợp với các ngành, UBND xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội, bảo đảm các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong các lễ hội Xuân 2024 theo đúng quy định của pháp luật, văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc; tiếp tục tham mưu triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2024, bảo đảm tiến độ và mục tiêu của Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

3. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các xã, thị trấn bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các lễ hội đầu xuân Giáp Thìn diễn ra trên địa bàn huyện. Tập trung bảo vệ an ninh - chính trị, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm có xu hướng lợi dụng lễ hội gia tăng hoạt động trong dịp đầu Xuân, như tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chống người thi hành công vụ, tội phạm xâm phạm sở hữu…Làm tốt công tác quản lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Chủ động triển khai hiệu quả các phương án phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ tại các địa điểm tổ chức các lễ hội, nơi tập trung đông người. Tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các ban, ngành và UBND xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB, vốn kế hoạch năm 2023 kéo dài thời gian thanh toán; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công xây dựng các dự án, công trình theo kế hoạch. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Hiệp Đức giai đoạn 2021-2025; đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ. Chủ động phối hợp, tham mưu UBND huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả lĩnh vực.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc trên lĩnh vực đất đai tồn đọng, kéo dài. 

6. Chi cục Thuế Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các ngành và UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 06/01/2024 của UBND huyện về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện; xử lý cân đối thu - chi chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, đáp ứng nhiệm vụ ở từng ngành, địa phương.

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND xã, thị trấn tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2023- 2024 và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2024, bố trí lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp; chủ động xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, có hiệu quả; hướng dẫn Nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi. Thường xuyên, chủ động chỉ đạo công tác quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; tích cực hỗ trợ các địa phương kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi, hồ chứa,… ; công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động có giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra; thực hiện hiệu quả Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024.

8. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND xã, thị trấn tích cực, chủ động chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống, dân gian ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm an toàn, văn minh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 29/01/2024, nhất là vi phạm về thu, quản lý tiền công đức và đốt vàng mã (nếu có). Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm VH-TT-TT đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; động viên người dân và doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; nêu cao nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc, cổ vũ các hoạt động thực hiện lời dạy của Bác “mùa Xuân là Tết trồng cây”; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các thông tin sai sự thật trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm; tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại cụm công nghiệp trên địa bàn để có giải pháp thu hút lao động quay trở lại làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động cục bộ, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tham mưu triển khai có hiệu quả việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tập trung thực hiện tốt kế hoạch năm học 2023 - 2024; chủ động phối hợp cơ sở y tế địa phương tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, không để lây lan trong trường học. Tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh thực hiện tốt quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

11. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND xã, thị trấn tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi. Chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm đủ thuốc, vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Lễ hội Xuân năm 2024. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, hội, đoàn thể các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024.

Nhận được Công văn này đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

(Nguồn: Trích Công văn số 101/UBND-VP ngày 22/02/2024 của UBND huyện Hiệp Đức)

Tin liên quan