Tin tuần: Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 04/11/2023

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 11/2023; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11/2023

* Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công (có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2023)

Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá gồm: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá gồm Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội.

Đối với các chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô công trong thời gian công tác, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP chia làm ba bậc với 3 mức giá mua xe là 1,5 tỷ đồng, 1,55 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng/xe.

Chức danh được sử dụng ô tô giá 1,55 tỷ đồng gồm: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trưởng tổ chức chính trị - xã hội Trung ương được ngân sách Nhà nước (NSNN) đảm bảo kinh phí hoạt động; Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư tỉnh, thành ủy, Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các chức danh Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, cũng được sử dụng xe 1,55 tỷ đồng.

(https://quochoi.vn/)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn)

1.2. Nghị quyết số 174/NQ-CP, ngày 28/10/2023 của Chính phủ về bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.3. Quyết định số 1269/QĐ-TTg, ngày 29/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.4. Công điện số 1034/CĐ-TTg, ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.5. Quyết định số 1277/QĐ-TTg, ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.6. Quyết định số 1280/QĐ-TTg, ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(https://vanban.chinhphu.vn)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Chương trình công tác số 42-CTr/TU, ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11/2023.

2.2. Kế hoạch số 335-KH/TU, ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2.3. Công văn số 2099-CV/TU, ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng động y tế trong tình hình mới.

2.4. Công văn số 7349/UBND-KTN, ngày 27/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập trung duy trì chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2021 trở về trước theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022-2025.

2.5. Kế hoạch số 7384/KH-UBND, ngày 30/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các mô hình triển khai, nhiệm vụ tại Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2.6. Công văn số 7393/UBND-KTN, ngày 31/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Công văn số 566-CV/HU, ngày 01/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Quy định số 125-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

3.2. Chương trình công tác của Ban chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2023 -2030 (trong giai đoạn 2023-2025).

3.3. Chương trình công tác số 42-CTr/HU, ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 11/2023.

3.4. Công văn số 568-CV/HU, ngày 02/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Công văn số 2069-CV/TU, ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 24.

3.5. Kế hoạch số 173/KH-UBND, ngày 01/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2023.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy họp định kỳ cho ý kiến về công tác cán bộ và một số vấn đề theo thẩm quyền.

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi video “Giữ trọn lời thề đảng viên”; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và Dân vận khéo huyện; họp Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; làm việc với tập thể lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; làm việc với Sở Tài chính; dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Tam Tú, xã Quế Lưu; họp cho ý kiến về công tác cán bộ và một số vấn đề theo thẩm quyền.          

                                                                                                                 VPHU

Tin liên quan