Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

* Bản công bố:

Quyết định về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

* Quy trình ISO:

- QT.01: Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

- QT.02: Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo

- QT.03. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

- QT.04: Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

- BM.QT.01

- BM.QT.02

- BM.QT.03

- BM.QT.04

- Sổ tay chất lượng

* Quy trình chuyên môn:

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Bổ trợ xã hội

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Người có công

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Y tế

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết đơn thư khiếu nại

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Tài chính kế hoạch

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Chứng thực

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Hộ tịch

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực NN&PTNT

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Văn hóa thông tin

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Công thương

- Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng

Tin liên quan