Tin tuần: Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 10/2023; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2023

* Miễn lệ phí đăng ký, cấp biển số xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật (có hiệu lực kể từ ngày 22/10/2023)

Theo Thông tư 60/2023/TT-BTC ngày 7/9/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; miễn lệ phí đăng ký, cấp biển số với xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật. 

(https://baochinhphu.vn/)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn)

1.2. Công điện số 993/CĐ-TTg, ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.3. Công điện số 991/CĐ-TTg, ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.4. Quyết định số 1217/QĐ-TTg, ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự.

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Công văn số 2069-CV/TU, ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo.

2.2. Công văn số 2063-CV/TU, ngày 23/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2.3. Quyết định số 2289/QĐ-UBND, ngày 25/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Công văn số 562-CV/HU, ngày 25/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

3.2. Kế hoạch số 117-KH/HU, ngày 23/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị thuộc huyện.

3.3. Công văn số 560-CV/HU, ngày 24/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục sưu tầm hiện vật, hình ảnh để trưng bày tại Nhà truyền thống huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

3.4. Công văn số 751/UBND-VP, ngày 27/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường công tác giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn huyện.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy họp Ban Chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thường trực Huyện ủy dự làm việc với HĐND tỉnh tại Nam Trà My; chủ trì họp BCĐ Tôn giáo huyện; Ban Tổ chức cuộc thi video clip “Giữ trọn lời thề đảng viên”; kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số xã Quế Thọ và Bình Sơn; dự sinh hoạt chi bộ thôn Hóa Trung, xã Quế Thọ; họp cho ý kiến một số vấn đề theo thẩm quyền. 

                                                                                                                 VPHU

Tin liên quan