Kiểm tra công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã Phước Trà

Sáng ngày 5/10/2023, Đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Hoàng Văn Hùng - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra Ban Chỉ đạo, Ban quản lý các chương trình MTQG xã Phước Trà về công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã; Cùng dự buổi kiểm tra có các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra số 2 theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Phước Trà

Thời gian qua, xã Phước Trà đã nỗ lực triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã, đạt một số kết quả đáng ghi nhận như: Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia; có phân công nhiệm vụ phụ trách từng Chương trình, từng tiêu chí Nông thôn mới, từng dự án, tiểu dự án các Chương trình MTQG; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cơ bản duy trì được các tiêu chí NTM đã đạt (7/19 tiêu chí); đã triển khai thực hiện các tiểu dự án, dự án thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Tại buổi làm việc, các thành viên tham gia cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Ban Chỉ đạo xã, đồng thời làm rõ thêm một số vướng mắc trong quá trình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn xã.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Trà đã đạt được trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu BCĐ các Chương trình MTQG xã Phước Trà khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện các CTMTQG hằng năm; chú trọng phát huy cao tinh thần trách nhiệm và công tác phối hợp của mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý theo từng Chương trình; phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên phụ trách với tiêu chí, việc làm, thời gian cụ thể để thực hiện. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện đối với từng Chương trình đảm bảo phù hợp với lộ trình chung của huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là Nhân dân hiểu vai trò trách nhiệm làm chủ của mình trong thực hiện và hưởng lợi từ các chương trình mục tiêu Quốc gia; quan tâm đến công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường xã hội hóa trong huy động nguồn lực; lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Phân công phụ trách cụ thể đến từng hộ nghèo trong định hướng, hướng dẫn hỗ trợ giúp đỡ để người dân tham gia thực hiện các cơ chế hỗ trợ để phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. 

 Cần tập trung các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo duy trì vững chắc các tiêu chí (07 tiêu chí) đã đạt và thực hiện đạt thêm 03 tiêu chí mới theo Kế hoạch xây dựng NTM năm 2023 (Quy hoạch, Văn hóa, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). Trong đó, chú ý tập trung thực hiện tốt tiêu chí quy hoạch theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn 154/UBND-KT&HT ngày 17/3/2023 về thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được tham gia đào tạo đạt chuẩn theo quy định (để đạt tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). Ngoài ra, trong kế hoạch hằng năm, phải đặt mục tiêu đạt được đối với các tiêu chí còn lại theo hướng tích lũy, nhất là các tiêu chí khó như: Tiêu chí 8 (Thông tin - truyền thông), tiêu chí 10 (Thu nhập), tiêu chí 11 (Nghèo đa chiều), tiêu chí 12 (Lao động), tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm)… để làm cơ sở đầu tư cho các năm tiếp theo.

Chủ động thực hiện đồng bộ việc lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác để đầu tư xây dựng NTM nhanh, vững chắc (theo Phụ lục 3, Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh; tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ, huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025).

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình do xã làm Chủ đầu tư. Khẩn trương triển khai ngay các bước bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đảm bảo đủ điều kiện khởi công các công trình còn lại, nhất là công trình thuộc nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2022 (Khu thể thao xã Phước Trà, Trường TH Lê Lợi. Đảm bảo giải ngân các nguồn vốn kéo dài năm 2022 đến ngày 31/12/2023 phải giải ngân đạt 100%.

 Làm tốt công tác phối hợp tham vấn ý kiến, tranh thủ hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn huyện để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã.  

Các ngành, đoàn thể được phân công nhiệm vụ tại Quyết định 534/QĐ-UBND, ngày 09/8/2022 của UBND huyện về giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2021-2025; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn xã Phước Trà thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đề nghị Đảng ủy Phước Trà xã tăng cường chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể và UBND xã phối hợp tổ chức tốt khâu tuyên truyền, vận động người dân và kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã. Chỉ đạo UBND xã thực hiện nghiêm quy chế, bám sát phân công, phân nhiệm để cán bộ, công chức thực hiện.

Hửu Hải

Tin liên quan