Kiểm tra công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã Phước Gia

Sáng ngày 19/9/2023, đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Hoàng Văn Hùng, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra Ban Chỉ đạo, Ban quản lý các chương trình MTQG xã Phước Gia về công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã; Cùng dự buổi kiểm tra có các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra số 2 theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Phước Gia.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Thời gian qua, UBND xã Phước Gia đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã đạt một số kết quả: Ban chỉ đạo, Ban quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã được củng cố, kiện toàn và có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên; hằng quý tổ chức họp BCĐ, BQL các chương trình mục tiêu Quốc gia đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Chương trình, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc; đề xuất biện pháp, giải pháp để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến. Đồng thời, hàng tháng, hàng tuần UBND xã, thành viên UBND xã tổ chức họp giao ban theo quy chế có sự tham gia của Đảng ủy, TT HĐND, MTTQ, các Hội, đoàn thể xã, thành viên BCĐ, BQL để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; đề xuất, xin chủ trương, bàn những giải pháp tháo gỡ vướng mắc các nội dung CTMTQG; triển khai và thực hiện khá tốt các nguồn vốn đầu tư NTM; giải ngân nguồn vốn đầu tư nông thôn mới đạt trên 99%; đến nay, xã đạt 6/19 tiêu chí nông thôn mới; đã triển khai thực hiện khá tốt các nội dung thuộc chương trình MTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS và miền núi; giảm nghèo bền vững. Tại buổi làm việc, các thành viên tham gia đều thống nhất cao với nội dung báo cáo của Ban Chỉ đạo xã, đồng thời làm rõ thêm một số vướng mắc trong quá trình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn xã.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Gia đã đạt được trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu BCĐ, BQL các chương trình mục tiêu xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là Nhân dân hiểu vai trò trách nhiệm làm chủ của mình trong thực hiện và hưởng lợi từ các chương trình mục tiêu Quốc gia; quan tâm đến công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường xã hội hóa trong huy động nguồn lực; lồng hép các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG đến năm 2025, trước mắt là Kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG năm 2023 của xã; trong đó, phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, Ban Quản lý phụ trách từng tiêu chí, bám sát nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện đạt mục tiêu, lộ trình đề ra; đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn của huyện để được hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện. Duy trì tổ chức họp để tổ chức đánh giá, rà soát lại những mặt đã làm được, chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, các mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt được trong quá trình thực hiện các tiêu chí; trường hợp vướng mắc, khó khăn báo cáo xin ý kiến UBND huyện chỉ đạo. 

UBND xã Phước Gia căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện về thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023; trong năm 2023 cần tập trung các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo duy trì vững chắc các tiêu chí đã đạt (6 tiêu chí); thực hiện đạt thêm 01 tiêu chí mới (Tiêu chí 1 về Quy hoạch) và khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới để đảm bảo phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã trong giai đoạn 2021-2025. Trong kế hoạch hằng năm, phải đặt mục tiêu đạt được đối với các tiêu chí còn lại để tích lũy, nhất là các tiêu chí khó làm cơ sở đầu tư cho các năm tiếp theo; đồng thời, tập trung từng bước hoàn thiện các tiêu chí không cần đến kinh phí  (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh), phấn đấu đến năm 2030 xã Phước Gia đạt chuẩn Nông thôn mới. Khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch thôn nông thôn mới kiểu mẫu thôn Hạ Sơn gửi Phòng NN&PTNT huyện thẩm định trình UBND huyện phê duyệt; tập trung nguồn lực để đến năm 2025 thôn Hạ Sơn đủ điều kiện được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung triển khai nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2), Hỗ trợ phát triển sản xuất (Dự án 3). Huy động tối đa các nguồn vốn để lồng ghép hỗ trợ xóa nhà tạm và hộ nghèo trên địa bàn xã. Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Nhà văn hóa xã đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Kế hoạch số 1118/KH-UBND ngày 03/03/2023 và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND huyện, trong đó, đến ngày 30/9/2023 phải giải ngân đạt trên 60%.

Trưởng các ngành NN&PTNT, TC-KH, KT&HT, TN&MT hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Phước Gia sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các công trình đầu tư thuộc nguồn vốn các Chương tình mục tiêu Quốc gia để triển khai thực hiện, nhất là các công trình còn chậm về hồ sơ, thủ tục chưa đủ điều kiện khởi công. 

Các ngành, đoàn thể được phân công nhiệm vụ tại Quyết định 534/QĐ-UBND, ngày 09/8/2022 của UBND huyện về giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 28/QĐ-BCĐ ngày 24/4/2023 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện về việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2021 - 2025 phụ trách, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2021 - 2025; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn xã Phước Gia thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đề nghị Đảng ủy Phước Gia xã tăng cường chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể và UBND xã phối hợp tổ chức tốt khâu tuyên truyền, vận động người dân và kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã. Chỉ đạo UBND xã thực hiện nghiêm quy chế, bám sát phân công, phân nhiệm để cán bộ, công chức thực hiện.

Hửu Hải

Tin liên quan