Tin tuần: Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 9/2023; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2023

* Sửa quy định đấu giá trực tuyến (Có hiệu lực từ 01/9/2023)

Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản. Trong đó, Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến.

Cụ thể, trong trường hợp đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến thì tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Chương III và Chương IV của Luật Đấu giá tài sản, quy định tại Chương III của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và quy định của Nghị định này.

Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tổ chức việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến thông qua việc thuê, sử dụng Trang thông tin đấu giá trực tuyến. Trang thông tin đấu giá trực tuyến được thiết lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thông tin và truyền thông, pháp luật về thương mại điện tử, bao gồm Trang thông tin đấu giá trực tuyến quốc gia, Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức mình để tổ chức việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến đối với tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định của pháp luật.

Chi phí tham gia Trang thông tin đấu giá trực tuyến quốc gia, chi phí thuê tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin đấu giá trực tuyến để tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến được tính vào chi phí đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 Điều 66 của Luật Đấu giá tài sản.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, bộ, ngành liên quan quy định chi phí sử dụng Trang thông tin đấu giá trực tuyến quốc gia thuộc cổng thông tin đấu giá tài sản quốc gia. 

(https://baochinhphu.vn/)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Quyết định số 1049/QĐ-TTg, ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ Nhân dân trong thời giáp hạt năm 2023.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.2. Quyết định số 1056/QĐ-TTg, ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023 - 2030".

(https://vanban.chinhphu.vn)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030.

2.2. Công văn số 6214/UBND-KTN, ngày 14/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

2.3. Công văn số 6172/UBND-NCKS, ngày 13/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh.

2.4. Công văn số 6194/UBND-NCKS, ngày 13/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Quy định số 663-QĐ/HU, ngày 11/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về quản lý biên chế của hệ thống chính trị huyện. 

3.2. Công văn số 537-CV/HU, ngày 15/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. 

3.3. Công văn số 622/UBND-VP, ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Thường trực Huyện ủy dự làm việc với Thường trực HĐND tỉnh tại Sở Giáo dục và Đào tạo; dự Đại hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028; dự Lễ khai mạc, bế mạc và các hoạt động hưởng ứng năm Khởi nghiệp Quốc gia 2023; chủ trì họp Thường trực HĐND huyện; tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023; trao đổi, giải quyết công việc theo thẩm quyền.      

*Một số hình ảnh hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trong tuần qua

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo lần thứ I, huyện Hiệp Đức

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo lần thứ I, huyện Hiệp Đức

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Lễ bế mạc và trao giải cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức” nằm trong các hoạt động hưởng ứng năm Quốc gia khởi nghiệp 2023

VPHU

Tin liên quan