Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Nam chủ trì họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện (phiên thứ nhất)

Ngày 31/8/2023, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp (phiên thứ nhất). Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo huyện (theo Quyết định 609/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND huyện).

Sau khi nghe các cơ quan liên quan trình nội dung, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo huyện kết luận:

1. Thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện và Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo huyện. Giao phòng Nội vụ tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, hoàn chỉnh và trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.

2. Về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số 8 tháng đầu năm 2023: Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã vào cuộc khá đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực: So với cuối năm 2022, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm đáng kể (từ 28,72%, đến nay còn 7,83%); tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến tăng nhanh (từ 0% đến tháng 8 năm 2023 toàn huyện tăng lên 57,7%). Triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế chuyển giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) theo Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam; đến nay tại Bộ phận “Một cửa” huyện đã chuyển giao hoàn toàn việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống “Một cửa” điện tử cho nhân viên Bưu điện (đã rút toàn bộ CB, CC, VC trực tại Bộ phận “Một cửa” về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan) và 4/11 xã, thị trấn đã triển khai chuyển giao (đang trong giai đoạn học việc). Tổ chức cài đặt, kích hoạt mã định danh điện tử (VneID) cho công dân đạt trên 90%; xác thực thông tin khi công dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH đạt 98%; hoàn thành nhập dữ liệu cán bộ, công chức, dữ liệu hộ tịch (2016 - 2019)…

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế nhất định: Nhận thức của một số cán bộ, cơ quan, đơn vị về cải cách hành chính và chuyển đổi số còn hạn chế; lúng túng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Chưa thực hiện số hóa kết quả giải quyết hồ sơ TTHC còn hiệu lực theo Kế hoạch. Một số cơ quan, đơn vị có tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thấp, thậm chí có đơn vị từ đầu năm đến nay không phát sinh hồ sơ trực tuyến (Hiệp Thuận, Quế Lưu). Nhập dữ liệu hồ sơ đầu vào ở một số lĩnh vực trên hệ thống “Một cửa” điện tử tại Bộ phận “Một cửa” cấp xã có nơi chưa đầy đủ dẫn đến tỷ lệ hồ sơ phát sinh trên hệ thống Một cửa điện tử thấp hơn so với thực tế. Chưa thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân trong trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn.

3. Trong thời gian đến, Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nội dung UBND huyện giao tại Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 14/8/2023 về cải thiện, nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) trên địa bàn huyện Hiệp Đức năm 2023 và Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 23/8/2023 về Nâng cao xếp hạng mức độ Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Trong đó, chú ý tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số; hình thành nền nếp và thói quen trong chuyển đổi số. Tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế của năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, tiếp tục phát huy kết quả đạt được. 

b) Nghiêm túc thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi có hồ sơ trễ hẹn theo quy định tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh.

c) Khẩn trương tổ chức thực hiện chỉnh lý hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của cơ quan, đơn vị mình và tiến hành số hóa theo quy định. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ huyện hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

d) Yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện ký số ban hành văn bản đúng quy trình trên hệ thông Q-Office; hoàn thành việc đăng ký tài khoản dịch vụ công (đối với 100% CB, CC, VC) để thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo 100% CB, CC, VC cài đặt, khai thác ứng dụng Egov Quảng Nam, Smart Quảng Nam trong tháng 9/2023.

e) Yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện trong tháng 9/2023 phải có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên lĩnh vực đơn vị đảm trách với tỷ lệ không thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh.

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo kết quả UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

VP

Tin liên quan