Kiểm tra công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã Sông Trà

Sáng ngày 14/9/2023, đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Hoàng Văn Hùng, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra Ban Chỉ đạo, Ban quản lý các chương trình MTQG xã Sông Trà về công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã; Cùng dự buổi kiểm tra có các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra số 2 theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Sông Trà.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Theo báo cáo, Ban chỉ đạo, Ban quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã được củng cố, kiện toàn kịp thời; đầu tư và duy trì khá tốt 11/19 tiêu chí NTM; đã triển khai thực hiện các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các Dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra số 2 đã tổ chức kiểm tra cơ sở, các văn bản chỉ đạo và hồ sơ liên quan để làm rõ thêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, giải quyết các số vướng mắc trong quá trình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn xã Sông Trà.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sông Trà đã đạt được trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Sông Trà Củng cố kịp thời BCĐ, BQL nhất là phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; rà soát xây dựng kế hoạch của từng chương trình mục tiêu quốc gia (nông thôn mới, giảm nghèo, dân tộc thiểu số và miền núi) theo giai đoạn, hằng năm sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, có phân công giao trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên, nguồn kinh phí thực hiện; phải có giải pháp, lộ trình cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trong năm, định kỳ hằng tháng họp BCĐ để kiểm tra, rà soát và định hướng chỉ đạo thực hiện. UBND và Ban quản lý xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, bằng nhiều biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các CTMTQG tại xã, nhất là có giải pháp, lộ trình để duy trì các tiêu chỉ đã đạt và xây dựng các tiêu chí NTM chưa đạt. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu vai trò trách nhiệm làm chủ của mình trong thực hiện và hưởng lợi từ các CT MTQG. 

Trong đó, UBND xã cần tập trung một số nhiệm vụ sau: Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023, trong năm 2023 cần tập trung các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo duy trì vững chắc các tiêu chí đã đạt (11 tiêu chí) và thực hiện đạt thêm 2 tiêu chí mới (6. Cơ sở vật chất văn hóa; 17. Môi trường và an toàn thực phẩm). Khẩn trương xây dựng Kế hoạch thôn NTM kiểu mẫu thôn Trà Huỳnh gửi Phòng NN&PTNT huyện thẩm định trình UBND huyện phê duyệt; tập trung nguồn lực để đến năm 2024, thôn Trà Sơn, năm 2025 thôn Trà Huỳnh đủ điều kiện được công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Tập trung triển khai nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2), Hỗ trợ phát triển sản xuất (Dự án 3). Hoàn thành công tác giải ngân nguồn vốn được phân bổ và làm hồ sơ quyết toán theo đúng quy định. Huy động tối đa các nguồn vốn để lồng ghép hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thủ tục, triển khai khởi công và giải ngân các công trình do xã làm Chủ đầu tư. Lập thủ tục, triển khai ngay các bước bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, đảm bảo các điều kiện để sớm khởi công các công trình còn lại theo kế hoạch.

Trưởng các ngành NN&PTNT, TC-KH, KT&HT, TN&MT hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Sông Trà sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các công trình đầu tư thuộc nguồn vốn các Chương tình mục tiêu Quốc gia để triển khai thực hiện, nhất là các công trình còn chậm về hồ sơ, thủ tục chưa đủ điều kiện khởi công.  Các ngành, đoàn thể được phân công nhiệm vụ tại Quyết định 534/QĐ-UBND, ngày 09/8/2022 của UBND huyện về giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2021-2025; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn xã Sông Trà thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đề nghị Đảng ủy Sông Trà xã tăng cường chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể và UBND xã phối hợp tổ chức tốt khâu tuyên truyền, vận động người dân và kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã. Chỉ đạo UBND xã thực hiện nghiêm quy chế, bám sát phân công, phân nhiệm để cán bộ, công chức thực hiện.

Hửu Hải

Tin liên quan