Kiểm tra các Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã Thăng Phước

Sáng ngày 13/9/2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Ngọc Hoàng Việt chủ trì buổi làm việc về đánh giá công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) tại xã Thăng Phước. Cùng tham dự làm việc có các thành viên Đoàn kiểm tra số 01 tại Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo các CTMTQG xã Thăng Phước (Ban Chỉ đạo xã), các đồng chí Bí thư chi bộ, Thôn trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Đồng chí Lê Thanh Luận - Chủ tịch UBND xã Thăng Phước thay mặt Ban Chỉ đạo xã báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với đoàn kiểm tra của huyện.

Đồng chí Lê Thanh Luận - CT UBND xã Thăng Phước báo cáo với đoàn kiểm tra huyện

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã và các ý kiến tham gia của thành viên trong đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ đến từng thành viên trong Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra hồ sơ các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã. Đồng thời, đề nghị các thành viên trong Đoàn kiểm tra hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ có liên quan nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo ý kiến đề xuất của xã.

 

 

Các đồng chí thành viên trong Đoàn kiểm tra hồ sơ liên quan đến các Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã Thăng Phước

Qua buổi kiểm tra, đồng chí PCT UBND huyện - Nguyễn Ngọc Hoàng Việt đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo, UBND xã, BQL Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã Thăng Phước; đến nay, kết quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được xã vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục như: Giải ngân các nguồn vốn đạt tỷ lệ thấp, cả Chương trình MTQG nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, nhất là vốn sự nghiệp; kết quả thực hiện một số tiêu chí thôn nông thôn mới đạt thấp (thôn Phú Toản đạt 4/10 tiêu chí, thôn An Lâm đạt 2/10 tiêu chí); sự vào cuộc của hệ thống chính trị xã và sự nhận thức của một bộ phận người dân chưa cao, chưa tự lực vươn lên, vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không muốn thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhưng thiếu bền vững; một số cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người dân nhưng người dân chưa được tiếp cận kịp thời.

Qua đó, tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo, UBND và Ban quản lý xã  trong thời gian đến cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, bằng nhiều biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các CTMTQG tại xã; tập trung hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ liên quan để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đối với các tiêu chí đã đạt bảo đảm đúng quy định. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra để kịp thời điều chỉnh, khắc phục, bổ sung và đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ, đảm bảo giải ngân đạt kế hoạch theo lộ trình chỉ đạo chung của huyện, nhất là nguồn vốn sự nghiệp của cả hai Chương trình MTQG (nông thôn mới và giảm nghèo bền vững). Trong đó ưu tiên giải ngân vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang; thay đổi, điều chỉnh phương thức tuyên truyền, lồng ghép bằng nhiều hình thức khác nhau để các cơ chế, chính sách hỗ trợ đến với người dân kịp thời và hiệu quả. 

Yêu cầu thành viên trong đoàn kiểm tra căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định 28/QĐ-UBND, ngày 24/4/2023 của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện về việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2021 - 2025 phụ trách, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2021-2025 và Quyết định 197/QĐ-UBND, ngày 25/4/2023 của UBND huyện về việc phân công nhiệm vụ phụ trách thực hiện các Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để hướng dẫn UBND các xã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng Việt - PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra xã Thăng Phước

Xuân Cương

Tin liên quan