Thông báo Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 20/11/2019; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Thông báo số 251/TB-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, UBND huyện Hiệp Đức thông báo như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 (gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động). 

2. Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Thông báo này, người sử dụng lao động căn cứ vào điều kiện thực tế để bố trí cho người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 như sau: 

- Ngày 02/9/2023 và lựa chọn 01 trong 02 ngày: thứ Sáu ngày 01/9/2023 hoặc Chủ Nhật ngày 03/9/2023. 

- Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động. 

- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức. 

3. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật; các đơn vị bảo vệ an ninh - trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công cộng; các doanh nghiệp do yêu cầu phải làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày thì căn cứ quy định thời gian nghỉ lễ, tết tại Điều 112 của Bộ luật Lao động và chế độ tuần làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình, thực hiện việc bố trí thời gian nghỉ lễ và nghỉ bù phù hợp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

4. Do ngày nghỉ lễ Quốc khánh liền kề với ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ kéo dài, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, doanh nghiệp có kế hoạch phân công trực, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực bảo vệ và xử lý kịp thời những công việc đột xuất phát sinh trong ngày nghỉ. 

Các đơn vị bảo vệ an ninh trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công cộng; các doanh nghiệp do yêu cầu công việc phải làm liên tục 24/24 giờ, thì Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị mình bố trí cho người lao động nghỉ lễ và nghỉ bù phù hợp, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

5. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn treo cờ, panô, biểu ngữ, tổ chức các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan phù hợp trong dịp Lễ. 

6. Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và Nhân dân trong huyện treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong ngày lễ Quốc khánh năm 2023. 

(Nguồn: Trích Thông báo số 980/TB-UBND ngày 21/8/2023 của UBND huyện Hiệp Đức)

Tin liên quan