Thông báo 01/TB-BQL ngày 28/6/2023 của Ban Quản lý các CTMTQG xã Bình Sơn về việc mời thầu thi công công trình xây mới khu thể thao thôn An Phú

Thông báo 01/TB-BQL ngày 28/6/2023 của Ban Quản lý các CTMTQG xã Bình Sơn về việc mời thầu thi công công trình xây mới khu thể thao thôn An Phú

Tin liên quan