Danh sách người phát ngôn, thông tin báo chí

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ

TT

Ảnh đại diện

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

 

 

Nguyễn Văn Nam

 

Chủ tịch UBND huyện 

ĐT: 0948 565 717

Email: namnv6@quangnam.gov.vn       

2

 

 

Phạm Thanh Ba

 

Chủ tịch UBND thị trấn Tân Bình     

ĐT: 0985 048 383

Email: bapt@quangnam.gov.vn

3

 

 

Nguyễn Hữu Sơn

 

Chủ tịch UBND xã Bình Lâm

ĐT: 0968 487 323

Email: sonnh3@quangnam.gov.vn

4

 

 

Trần Đình Như

 

Chủ tịch UBND xã Quế Thọ

ĐT: 0978 855 097

Email: nhutd@quangnam.gov.vn

5

 

 

Hồ Hữu Chinh

 

Chủ tịch UBND xã Bình Sơn

ĐT: 0988 331 650

Email: chinhhh@quangnam.gov.vn

6

 

 

Lê Thanh Luận

 

Chủ tịch UBND xã Thăng Phước

ĐT: 0986 054 757

Email: luanlt@quangnam.gov.vn

7

 

 

Hồ Thanh Phương

 

Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa

ĐT: 0985 400 916

Email: phuonght5@quangnam.gov.vn

8

 

 

Mai Tấn Lựu

 

Chủ tịch UBND xã Hiệp Thuận

ĐT: 0905 549 474

Email: luumt@quangnam.gov.vn

9

 

 

Bùi Thị Bích Hạnh

 

Chủ tịch UBND xã Quế Lưu

ĐT: 0914 196 444

Email: hanhbtb@quangnam.gov.vn

10

 

 

Nguyễn Thành Liêm

 

Chủ tịch UBND xã Phước Gia

ĐT: 0963 267 515

Email: liemnt@quangnam.gov.vn

11

 

 

Hồ Văn Đông

 

Chủ tịch UBND xã Phước Trà

ĐT: 0982 310 675

Email: donghv@quangnam.gov.vn

12

 

 

Hồ Văn Sinh

 

Chủ tịch UBND xã Sông Trà

ĐT: 0961 413 441

Email: sinhhv@quangnam.gov.vn

Tin liên quan