Tin tuần (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023)

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 6/2023; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2023

* Thời gian tính hao mòn với máy photocopy, camera giám sát là 5 năm (Có hiệu lực từ ngày 10/6/2023)

Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó, thời gian tính hao mòn với máy photocopy là 5 năm thay vì là 8 năm như quy định hiện hành. Tỷ lệ hao mòn với máy photocopy là 20%/năm thay vì 12,5%/năm như quy định hiện nay.

Còn với camera giám sát, thời gian tính hao mòn cũng là 5 năm (quy định cũ 8 năm); tỷ lệ hao mòn là 20%/năm (quy định cũ 12,5%/năm).

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Công điện số 517/CĐ-TTg, ngày 06/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới.

 (https://vanban.chinhphu.vn)

1.2. Quyết định số 643/QĐ-TTg, ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.3. Quyết định số 641/QĐ-TTg, ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.4. Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg, ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.5. Thông tư số 12/2023/TT-BCT, ngày 05/6/2023 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.6. Nghị định số 08/VBHN-BNNPTNT, ngày 05/6/2023 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.7. Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, ngày 03/6/2023 của Chính phủ về quy định về tinh giản biên chế.

https://vanban.chinhphu.vn)

1.8. Chỉ thị số 19/CT-TTG, ngày 03/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

https://vanban.chinhphu.vn)

1.9. Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg, ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn)

1.10. Nghị định số 30/2023/NĐ-CP, ngày 08/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

https://vanban.chinhphu.vn)

1.11. Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

https://vanban.chinhphu.vn)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Công văn số 1770-CV/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

2.2. Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

2.3. Kế hoạch số 3503/KH-UBND, ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2023.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Công văn số 483-CV/HU, ngày 07/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 30/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

3.2. Kế hoạch số 95/KH-UBND, ngày 06/6/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023.

3.3. Công văn số 368/UBND-LĐTBXH, ngày 06/6/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về vận động đóng góp nguồn lực cho hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2023. 

3.4. Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 08/6/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy họp cho ý kiến một số việc theo thẩm quyền.

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh; chương trình “Mẹ đỡ đầu – Chắp cánh ước mơ cho con”; gặp mặt kỷ niệm 15 năm Thành lập huyện Nông Sơn; dự trao Huy hiệu Đảng; chủ trì họp Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện; khảo sát cơ sở và kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng đường Quốc lộ 14E; dự chỉ đạo công tác Diễn tập xã Hiệp Hòa; dự kiểm tra về tiến độ thực hiện Bưu chính công ích; kiểm tra cơ sở; họp bàn công tác cán bộ và một số vấn đề theo thẩm quyền.

VPHU

 

* Một số hình ảnh hoạt động của Thường trực Huyện ủy trong tuần qua

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo công tác Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Hiệp Hòa

Thường trực Huyện ủy đi khảo sát cơ sở

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiêu biểu năm 2023

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Chắp cánh ước mơ cho con”

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Lợi