Tin tuần (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023)

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 5/2023; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2023

* Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2023)

Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. Cụ thể gồm:

- Sửa quy định về số vào sổ cấp sổ đỏ.

- Sửa đổi quy định xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai. 

- Sửa đổi quy định về cơ quan xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai.

- Hướng dẫn mới về cấp sổ đỏ với đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất. 

* Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng giáo dục mầm non (có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2023)

Thông tư số 07/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Theo Thông tư quy định, chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các môn học hoặc học phần (gọi chung là học phần). Chương trình đào tạo thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của nhà trường, bảo đảm khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình đào tạo phải được công khai đối với sinh viên trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học; những thay đổi, điều chỉnh liên quan đến chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành và công bố trước khi áp dụng, không gây tác động bất lợi cho sinh viên.

(https://baochinhphu.vn)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Nghị quyết số 77/NQ-CP, ngày 12/5/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn)

1.2. Quyết định số 531/QĐ-TTg, ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 (https://vanban.chinhphu.vn)

1.3. Quyết định số 535/QĐ-TTg, ngày 20/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.4. Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg, ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.5. Công điện số 441/CĐ-TTg, ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.6. Quyết định số 568/QĐ-TTg, ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.7. Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg, ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.8. Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.9.Thông tư số 06/VBHN-BTC, ngày 23/5/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(https://vanban.chinhphu.vn)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Quyết định số 1068/QĐ-UBND, ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025.

2.2. Kế hoạch số 3186/KH-UBND, ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Công văn số 333/UBND-KTHT, ngày 23/5/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn huyện trong mùa khô và năm 2023.

3.2. Công văn số 343/UBND-HKL, ngày 25/5/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.

3.3. Kế hoạch số 88/KH-UBND, ngày 24/5/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về triển khai công tác thông tin cơ sở huyện Hiệp Đức năm 2023.

3.4. Kế hoạch số 90/KH-UBND, ngày 25/5/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về phát động thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa IX nửa nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; dự Tọa đàm xác định tiêu chí gia đình trụ bám, gia đình trụ bám tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm huyện; họp Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; trực báo các Chi bộ Công an xã, thị trấn; dự Hội nghị Chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm tra thực tế các công trình, dự án trọng điểm của huyện và một số mô hình kinh tế; làm việc với Ban Điều hành Thủy điện Sông Tranh 4.             

VPHU

Tin liên quan