Tin tuần (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023)

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 5/2023; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2023

* Tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa (có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2023)

Thông tư số 03/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật.

Thông tư quy định, viên chức đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện trên thuộc các trường hợp sau được dự xét thăng hạng:

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và chuyên ngành mỹ thuật được tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" hoặc được tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật quy định tại điểm b khoản 4 của các Điều 4, 5, 8 và 9 Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh; tại điểm b khoản 4 của các Điều 4 và 5 Thông tư số 09/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật, được sử dụng một lần danh hiệu hoặc giải thưởng để dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề.

Viên chức chuyên ngành văn hóa hạng IV lên viên chức chuyên ngành văn hóa hạng III: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tại Thông tư này và là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành văn hóa hạng IV.

(https://baochinhphu.vn)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.2. Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

1.3. Quyết định số 515/QĐ-TTg, ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 – 2025.

(https://baochinhphu.vn)

1.4. Quyết định số 500/QĐ-TTg, ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủvề phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(https://baochinhphu.vn)

1.5. Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, ngày 14/5/2023 của Chính phủ về quy định mức lương sơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

(https://baochinhphu.vn)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

Quyết định số 974/QĐ-UBND, ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Chỉ thị số 21-CT/HU, ngày 15/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. 

3.2. Công văn số 475-CV/HU, ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức sưu tầm hình ảnh phục vụ hoạt động sáng táng tập sách ảnh "Quảng Nam Xưa và Nay".

3.3. Kế hoạch số 87/KH-UBND, ngày 19/5/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về triển khai “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị Diễn đàn đảng viên với cấp ủy lần thứ 2; dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về công tác xây dựng Đảng; họp  cho ý kiến về công tác cán bộ và một số vấn đề theo thẩm quyền.

Thường trực Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028; dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam và 37 năm ngày thành lập Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức; dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và 06 tháng đầu năm 2023; dự làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy về công tác GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E; họp bàn công tác cán bộ và một số vấn đề theo thẩm quyền.

                                                                                                             VPHU

Tin liên quan