Danh sách người phát ngôn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn của huyện Hiệp Đức

.

 

TT

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

HUYỆN

1

UBND huyện

Nguyễn Văn Nam

CT UBND

0948 565 717

namnv6@quangnam.gov.vn

II

XÃ, THỊ TRẤN

2

TT Tân Bình

Phạm Thanh Ba

CT UBND

0985 048 383

bapt@quangnam.gov.vn

3

Xã Bình Lâm

Nguyễn Hữu Sơn

CT UBND

0968 487 323

sonnh3@quangnam.gov.vn

4

Xã Quế Thọ

Trần Đình Như

CT UBND

0978 855 097

nhutd@quangnam.gov.vn

5

Xã Bình Sơn

Hồ Hữu Chinh

CT UBND

0988 331 650

chinhhh@quangnam.gov.vn

6

Xã Thăng Phước

Lê Thanh Luận

CT UBND

0986 054 757

luanlt@quangnam.gov.vn

7

Xã Hiệp Hòa

Hồ Thanh Phương

CT UBND

0985 400 916

phuonght5@quangnam.gov.vn

8

Xã Hiệp Thuận

Mai Tấn Lựu

CT UBND

0905 549 474

luumt@quangnam.gov.vn

9

Xã Quế Lưu

Bùi Thị Bích Hạnh

CT UBND

0914 196 444

hanhbtb@quangnam.gov.vn

10

Xã Phước Gia

Nguyễn Thành Liêm

CT UBND

0963 267 515

liemnt@quangnam.gov.vn

11

Xã Phước Trà

Hồ Văn Đông

CT UBND

0982 310 675

donghv@quangnam.gov.vn

12

Xã Sông Trà

Hồ Văn Sinh

CT UBND

0961 413 441

sinhhv@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan