Văn bản mẫu

.

MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN KÝ SỐ TRÊN Q-OFFICE 

 

   I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 TTLOẠI VĂN BẢNFILE MẪU
 1 Nghị quyết Tải về
 2 Quyết định Tải về
 3 Báo cáo (cấp dưới gửi cấp trên)                    Tải về
 4 Báo cáo Tải về
 5 Tờ trình Tải về
 6 Công văn Tải về

   II. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

TTTÊN LOẠI VĂN BẢN FILE MẪU 
 1 Quyết định (quy định gián tiếp)  Tải về
 2 Quyết định (quy định trực tiếp) Tải về
 3 Báo cáo (cấp dưới gửi cấp trên)                    Tải về
 4 Báo cáo Tải về
 5 Tờ trình Tải về
 6 Hướng dẫn Tải về
 7 Giấy mời Tải về
 8 Thông báo Tải về
 9 Công văn Tải về
 10 Chương trình Tải về
 11 Kế hoạch Tải về

  

 III. PHÒNG, BAN HUYỆN

 TT 

 TÊN LOẠI VĂN BẢN 

 FILE MẪU

 1 Quyết định (quy định gián tiếp)                  Tải về
 2 Quyết định (quy định trực tiếp) Tải về
 3 Báo cáo Tải về
 4 Báo cáo (cấp dưới gửi cấp trên) Tải về
 5 Tờ trình Tải về
 6 Công văn Tải về
 7 Giấy mời Tải về
 8 Kế hoạch Tải về
 9 Hướng dẫn Tải về
 10 Chương trình Tải về
 11 Thông báo Tải về

   

IV. UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 TT TÊN LOẠI VĂN BẢNFILE MẪU
 1 Quyết định (quy định gián tiếp) Tải về
 2 Quyết định (quy định trực tiếp) Tải về
 3 Báo cáo Tải về
 4 Báo cáo (cấp dưới gửi cấp trên) Tải về
 5 Công văn Tải về
 6 Chương trình Tải về
 7 Giấy mời Tải về
 8 Hướng dẫn Tải về
 9 Kế hoạch Tải về
 10 Thông báo Tải về
 11 Tờ trình Tải về

 

Tin liên quan