Ủy ban mặt trận


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Huỳnh Hữu Cường
Ông Huỳnh Hữu Cường

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN huyện

2 Nguy Tấn Hải
Ông Nguy Tấn Hải

Chức vụ: PCT UBMTTQVN huyện