Các phòng ban


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Phước Niên
Ông Nguyễn Phước Niên

Chức vụ: Chánh Văn phòng

2 Huỳnh Thị Mai Hiền
Bà Huỳnh Thị Mai Hiền

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

3 Trần Thị Kim Sa
Bà Trần Thị Kim Sa

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

4 Nguyễn Thị Diệu Thu
Bà Nguyễn Thị Diệu Thu

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

5 Võ Văn Khởi
Ông Võ Văn Khởi

Chức vụ: Trưởng phòng

6 Nguyễn Văn Nga
Ông Nguyễn Văn Nga

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

7 Hà Thị Hồng Diêu
Bà Hà Thị Hồng Diêu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

8 Huỳnh Cư
Ông Huỳnh Cư

Chức vụ: Trưởng phòng

9 Nguyễn Thị Thu Giang
Bà Nguyễn Thị Thu Giang

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

10 Trần Thị Ngọc Phương
Bà Trần Thị Ngọc Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

11 Trần Thọ
Ông Trần Thọ

Chức vụ: Trưởng phòng

12 Nguyễn Văn Tuấn
Ông Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

13 Đặng Ngọc Sô
Ông Đặng Ngọc Sô

Chức vụ: Chánh thanh tra

14 Phạm Thanh Ba
Ông Phạm Thanh Ba

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

15 Lê Văn Ngọc
Ông Lê Văn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng

16 Vũ Văn Tuấn
Ông Vũ Văn Tuấn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

17 Nguyễn Tấn Nghiệp
Ông Nguyễn Tấn Nghiệp

Chức vụ: Trưởng phòng

18 Mai Thanh Sơn
Ông Mai Thanh Sơn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

19 Lê Văn Bảy
Ông Lê Văn Bảy

Chức vụ: Phó trưởng phòng

20 Nguyễn Hồng Sơn
Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng