Xã Sông Trà


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Lệ Thắm
Bà Nguyễn Thị Lệ Thắm

Chức vụ: Bí thư

2 Nguyễn Văn Lợi
Ông Nguyễn Văn Lợi

Chức vụ: Phó Bí thư - CT HĐND

3 Hồ Văn Sinh
Ông Hồ Văn Sinh

Chức vụ: PBT, Chủ tịch UBND

4 Hồ Thị Đông
Bà Hồ Thị Đông

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

5 Lâm Chí Quyết
Ông Lâm Chí Quyết

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6  Nguyễn Ngọc Kim Cương
Ông  Nguyễn Ngọc Kim Cương

Chức vụ: CC VP-TK