Xã Phước Trà


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Văn Chiêng
Ông Hồ Văn Chiêng

Chức vụ:  Bí thư - Chủ tịch HĐND

2 Lê Văn Hường
Ông Lê Văn Hường

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

3 Hồ Văn Đông
Ông Hồ Văn Đông

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

4 Hồ Văn Sỹ
Ông Hồ Văn Sỹ

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

5 Lê Thị Thùy Trâm
Bà Lê Thị Thùy Trâm

Chức vụ: PCT UBND

6 Đinh Văn Lượng
Ông Đinh Văn Lượng

Chức vụ: CC VP-TK