Xã Phước Gia


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Võ Ngọc Phương
Ông Võ Ngọc Phương

Chức vụ: Bí thư - Chủ tịch HĐND

2 Hà Văn Tư
Ông Hà Văn Tư

Chức vụ: Phó Bí thư

3 Nguyễn Thành Liêm
Ông Nguyễn Thành Liêm

Chức vụ: PBT - Chủ tịch UBND

4 Hồ Thị Kim Đinh
Bà Hồ Thị Kim Đinh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

5 Hồ Văn Xanh
Ông Hồ Văn Xanh

Chức vụ: PCT HĐND

6 Nguyễn Thị Hà
Bà Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: CC VP-TK

7 Dương Phú Ái
Ông Dương Phú Ái

Chức vụ: CC VP-TK