Xã Hiệp Hòa


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lương Phước Nghĩa
Ông Lương Phước Nghĩa

Chức vụ: Bí thư - Chủ tịch HĐND

2 Nguyễn Văn Nhàn
Ông Nguyễn Văn Nhàn

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

3 Hồ Thanh Phương
Ông Hồ Thanh Phương

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

4 Nguyễn Hồng Sơn
Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

5 Huỳnh Thị Quế
Bà Huỳnh Thị Quế

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Trần Đình Công
Ông Trần Đình Công

Chức vụ: CC VP-TK

7 Trịnh Thị Diễm Thương
Bà Trịnh Thị Diễm Thương

Chức vụ: CC VP-TK