Xã Thăng Phước


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Đình Thông
Ông Phan Đình Thông

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

2 Lê Văn Hùng
Ông Lê Văn Hùng

Chức vụ: PBT Thường trực Đảng ủy

3 Lê Thanh Luận
Ông Lê Thanh Luận

Chức vụ: PBT, Chủ tịch UBND

4 Trần Tấn Minh
Ông Trần Tấn Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

5 Nguyễn Văn Xử
Ông Nguyễn Văn Xử

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Nguyễn Anh Lam
Ông Nguyễn Anh Lam

Chức vụ:  CC VP-TK

7 Lê Thị Thu Hồng
Bà Lê Thị Thu Hồng

Chức vụ: CC VP-TK