Xã Bình Sơn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đoàn Thị Mỹ Phúc
Bà Đoàn Thị Mỹ Phúc

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Hồ Xuân Lanh
Ông Hồ Xuân Lanh

Chức vụ: PBT Thường trực Đảng ủy

3 Hồ Hữu Chinh
Ông Hồ Hữu Chinh

Chức vụ: PBT, CT UBND

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND

5 Trần Văn Được
Ông Trần Văn Được

Chức vụ: PCT UBND

6 Trần Anh Phương
Ông Trần Anh Phương

Chức vụ: CC VP-TK

7 Phạm Thị Phương
Bà Phạm Thị Phương

Chức vụ: CC VP-TK