Xã Quế Thọ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Mậu Hẹn
Ông Nguyễn Mậu Hẹn

Chức vụ: BT, Chủ tịch HĐND

2 Nguyễn Thị Sương
Bà Nguyễn Thị Sương

Chức vụ: PBT Thường trực

3 Trần Đình Như
Ông Trần Đình Như

Chức vụ: PBT, Chủ tịch UBND

4 Nguyễn Quốc Trung
Ông Nguyễn Quốc Trung

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

5 Nguyễn Thị Ánh Minh
Bà Nguyễn Thị Ánh Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Đặng Ngọc Tài
Ông Đặng Ngọc Tài

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Mạc Văn Hào
Ông Mạc Văn Hào

Chức vụ: CC VP-TK