Tìm kiếm

Tìm thấy 26 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Kết luận số 47/KL-TTH ngày 06/02/2024 của Thanh tra huyện Hiệp Đức về kết luận thanh tra đột xuất Dự án liên kết nuôi gà lấy thịt trên nền đệm lót sinh học tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh 2024
2 Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND huyện Hiệp Đức về Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Hiệp Đức 2024
3 Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 2023
4 Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 01/11/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 2023
5 Kết luận số 242/KL-TTH ngày 26/12/2023 của Thanh tra huyện về Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Bình Sơn giai đoạn 2015-2022 2023
6 Kết luận thanh tra số 221/KT-TTH ngày 05/12/2023 của Thanh tra huyện Hiệp Đức về các hoạt động thu, chi tài chính tại Trường TH&THCS Nguyễn Trãi huyện Hiệp Đức 2023
7 Kết luận thanh tra số 213/KT-TTH ngày 22/11/2023 của Thanh tra huyện Hiệp Đức về các hoạt động thu, chi tài chính tại Trường TH&THCS Lê Hồng Phong huyện Hiệp Đức 2023
8 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2023 2023
9 Kết luận về việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức giai đoạn 2021 - 2022 2023
10 591/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Hiệp Đức 2023