Kết luận thanh tra việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện Quy chế làm việc, bố trí, sắp xếp công tác cán bộ, công chức của Chủ tịch UBND xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức
Tiêu đề Kết luận thanh tra việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện Quy chế làm việc, bố trí, sắp xếp công tác cán bộ, công chức của Chủ tịch UBND xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức
Mô tả ngắn Kết luận số 87/KL-TTH ngày 07/5/2024 của Thanh tra huyện về Kết luận thanh tra việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện Quy chế làm việc, bố trí, sắp xếp công tác cán bộ, công chức của Chủ tịch UBND xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức
Tải về

Nội dung liên quan