Kết luận thanh tra về việc thanh tra các hoạt động thu, chi tài chính tại UBND xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức
Tiêu đề Kết luận thanh tra về việc thanh tra các hoạt động thu, chi tài chính tại UBND xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức
Mô tả ngắn Kết luận số 81/KL-TTr ngày12/5/2023 của Thanh tra huyện về Kết luận thanh tra về việc thanh tra các hoạt động thu, chi tài chính tại UBND xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức
Tải về

Nội dung liên quan