Kết luận thanh tra số 213/KT-TTH ngày 22/11/2023 của Thanh tra huyện Hiệp Đức về các hoạt động thu, chi tài chính tại Trường TH&THCS Lê Hồng Phong huyện Hiệp Đức
Tiêu đề Kết luận thanh tra số 213/KT-TTH ngày 22/11/2023 của Thanh tra huyện Hiệp Đức về các hoạt động thu, chi tài chính tại Trường TH&THCS Lê Hồng Phong huyện Hiệp Đức
Mô tả ngắn Kết luận thanh tra số 213/KT-TTH ngày 22/11/2023 của Thanh tra huyện Hiệp Đức về các hoạt động thu, chi tài chính tại Trường TH&THCS Lê Hồng Phong huyện Hiệp Đức
Tải về

Nội dung liên quan