Kết luận về việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức giai đoạn 2021 - 2022
Tiêu đề Kết luận về việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức giai đoạn 2021 - 2022
Mô tả ngắn Kết luận về việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức giai đoạn 2021 - 2022
Tải về

Nội dung liên quan