Tìm kiếm

Tìm thấy 19 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND huyện Hiệp Đức về Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Hiệp Đức 2024
2 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2023 2023
3 591/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Hiệp Đức 2023
4 Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 17/7/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2023 2023
5 Báo cáo 127/BC-UBND ngày 10/4/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023 2023
6 Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Hiệp Đức 2023
7 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán Ngân sách năm 2021 2022
8 Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 2022
9 Báo cáo 426/BC-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Hiệp Đức về Công khai số liệu dự toán và phân bổ ngân sách trình HĐND huyện năm 2023 2022
10 Báo cáo 339/BC-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện hiệp Đức Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2022 2022
11 Báo cáo 249/BC-UBND ngày 19/7/2022 của UBND huyện Hiệp Đức Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022 2022
12 Quết định 544/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện Hiệp Đức công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Hiệp Đức 2022
13 Báo cáo 119/BC-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện Hiệp Đức về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022 2022
14 Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện Hiệp Đức về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Hiệp Đức 2022
15 Quyết định 637/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND huyện Hiệp Đức về Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Hiệp Đức 2021
16 Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 19/7/2021 của UBND huyện Hiệp Đức về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021 2021
17 Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 06/4/2021 của UBND huyện Hiệp Đức về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021 2021
18 Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 15/10/2021 của UBND huyện Hiệp Đức về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2021 2021
19 Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND huyện Hiệp Đức về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Hiệp Đức 2021