Tìm kiếm

Tìm thấy 10 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Báo cáo 127/BC-UBND ngày 10/4/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023 2023
2 Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Hiệp Đức 2023
3 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán Ngân sách năm 2021 2022
4 Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 2022
5 Báo cáo 426/BC-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Hiệp Đức về Công khai số liệu dự toán và phân bổ ngân sách trình HĐND huyện năm 2023 2022
6 Báo cáo 339/BC-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện hiệp Đức Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2022 2022
7 Báo cáo 249/BC-UBND ngày 19/7/2022 của UBND huyện Hiệp Đức Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022 2022
8 Quết định 544/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện Hiệp Đức công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Hiệp Đức 2022
9 Báo cáo 119/BC-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện Hiệp Đức về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022 2022
10 Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện Hiệp Đức về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Hiệp Đức 2022