Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH


Liên kết web

Chi tiết tin

Huyện Hiệp Đức hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, năm 2019

Lượt xem: 1171

Ngày 12/3/2010 UBND huyện Hiệp Đức tổ chức hội nghị (trực tuyến) tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các xã; Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo huyện- Nguyễn Như Công chủ trì hội nghị.


Qua tổng kết cho thấy, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành và người dân hưởng ứng tích cực. Từ nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới của TW, tỉnh và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án nên các tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất, thiết yếu và dân sinh được tập trung đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 93.778 triệu đồng. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo với kinh phí trên 535 triệu đồng. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 1.000 lao động, đào tạo nghề 221 người, xuất khẩu lao động 49 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53,8%. Thực hiện tốt kế hoạch phân công CB,CC,VC hướng dẫn, vận động giúp dân thoát nghèo. Hệ thống chính trị các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, nhất là trình độ của đội ngũ CB, CC ngày một được nâng cao, cả về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ…đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai thực hiện 07 khu dân cư kiểu mẫu; bình quân tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu là 6,29 tiêu chí/khu. Tổng nguồn vốn được huy động trong năm 2019 cho xây dựng NTM trên địa bàn huyện là 130.280 triệu đồng. Qua rà soát, đánh giá các tiêu chí NTM theo quy định tại Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của xã là 14 tiêu chí/xã (không tính thị trấn Tân Bình), xã Hiệp Hòa, Bình Sơn được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.


Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Như Công, ghi nhận kết quả đạt được của các ngành địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm qua. Đồng thời, Chủ tịch yêu cầu các ngành địa phương khắc phục một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền,vận động, phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến việc thực hiện Chương trình chưa thường xuyên; Việc huy động đối ứng của người dân trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Thủ trưởng một số cơ quan, một số thành viên BCĐ chưa có sự vào cuộc một cách quyết liệt trong việc kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các tiêu chí do cơ quan, đơn vị mình phụ trách; Trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; Chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn thiếu tính bền vững. Mặc khác, trong năm đến các ngành, các cấp và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới sau 05 năm. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/HU ngày 21/10/2019 của Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM để cán bộ công chức, người dân hiểu rõ nội dung xây dựng NTM và tự giác tham gia, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại của nhân dân. Củng cố, kiện toàn hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình các cấp từ huyện đến thôn. Trong đó, chú trọng củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cấp xã đủ trình độ chuyên môn- nghiệp vụ làm công tác tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình ở địa phương. Huy động có hiệu quả nguồn vốn ngân sách và phân bổ công khai minh bạch trong kế hoạch đầu tư trung hạn để các xã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, nhất là vai trò của người đứng đầu, phải xem xây dựng NTM là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần thực hiện kiên trì, thường xuyên và liên tục. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM; tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư đối với xây dựng NTM./.

                                                                           VP

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập