Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH


Liên kết web

Chi tiết tin

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị

Lượt xem: 818

Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, chính vì thế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo đúng định hướng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần cổ vũ, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, cần sự tập trung vào cuộc tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác tuyên truyền cần thực hiện liên tục trước, trong và sau khi diễn ra đại hội Đảng các cấp, tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ huyện, trong đó cần nêu bật thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020, những bài học kinh nghiệm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm

vụ và giải pháp trong những năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, tuyên truyền những nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp như: chủ đề, phương châm chỉ đạo đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; vai trò, trách nhiệm của các đại biểu tham dự đại hội; tuyên truyền các hoạt động tại đại hội; quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tuyên truyền rộng rãi dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX; kết quả, tinh thần đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân, ý kiến của đại hội đảng bộ, chi bộ cấp dưới đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần IX và đại hội Đảng bộ cấp trên; thông tin diễn biến và kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Ba là, tuyên truyền 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong đó, tập trung nêu bật tinh thần đổi mới, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; tuyên truyền về truyền thống lịch sử hào hùng, những thành quả có được từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của quân và dân Hiệp Đức qua hơn 33 năm xây dựng và trưởng thành.

Bốn là, tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, huyện trong năm 2020; tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phát triển kinh tế, xã hội; tích cực cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy tinh thần cách mạng, đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ VIII và kế hoạch 05 năm tiếp theo (2020 - 2025).

Công tác tuyên truyền phải đảm bảo tính nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đồng bộ, toàn diện, phong phú, đa dạng, hiệu quả nhưng không phô trương hình thức và kiên quyết chống lãng phí. Đặc biệt, cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị, sự chấp hành nghiêm túc của cán bộ, đảng viên. Để làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp cần chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, đề cao trách nhiệm của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan Ban Tuyên giáo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, bí thư, trưởng thôn, khối phố, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương như tổ chức hội nghị, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đoàn thể, khu dân cư, tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, lồng ghép trong các chương trình văn hóa, văn nghệ...

Thứ hai, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền, nhất là ở cơ sở. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, đặc biệt dư luận xung quanh việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhất là công tác nhân sự. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nảy sinh trong nhân dân theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

Thứ ba, tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” trên tất cả các mặt trận, nhất là trên internet, các trang mạng xã hội…của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị nhằm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây cản trở việc tổ chức đại hội Đảng các cấp; kiên quyết chống tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết trong Đảng; thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, ý thức xây dựng Đảng.

Thứ tư, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề công tác năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", qua đó, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ năm, phát động các đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp gắn với kỷ niệm các sự kiện quan trọng của đất nước và quê hương, trọng tâm là hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án đầu tư, công trình trọng điểm,...Đặc biệt, chú trọng phát động các phong trào đền ơn đáp nghĩa, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các đối tượng chính sách, người có công gắn với đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đại hội lồng ghép trong nội dung tuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, kỷ niệm năm tròn như: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2020; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Đại hội Đảng các cấp thành công góp phần quan trọng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 8/2020, chính vì thế, ngay từ bây giờ, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo tính trọng tâm, xuyên suốt. Với sự đồng tâm, nhất trí của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân huyện nhà, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đại hội Đảng chính là bước đầu thuận lợi, góp phần quan trọng vào thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Huỳnh Hữu Cường

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập